Βυζαντινά Σύμμεικτα

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Τα Βυζαντινά Σύμμεικτα δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες και βιβλιοκρισίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Είναι το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Το ΕΚΤ είναι υπεύθυνο για την δικτυακή διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας, ενώ βρίσκεται online από το 2008, όπου 23 τόμοι διατίθενται με Ανοικτή Πρόσβαση.