Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών δημοσιεύει μόνον πρωτότυπες εργασίες που εντάσσονται στα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, δεν έχουν δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή βιβλίο και ανταποκρίνονται σε διεθνώς καθιερωμένες απαιτήσεις επιστημονικότητας. Εκδίδεται σε συνεργασία με το Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).