Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Τα Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια είναι ένα έγκριτο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, που εκδίδεται από την Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ) και στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τις σχέσεις του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση κατά την περίοδο από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα.