Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας

Ο δικτυακός τόπος για το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, το οποίο προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την έρευνα και καινοτομία. Το ΕΠΣΕΤ -κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ- υποστηρίζει πολιτικές και τεχνολογίες που ενισχύουν τη δημιουργία, οργάνωση και αξιοποίηση του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου