crowdcollEKT

crowdcollEKT

Το crowdcollEKT είναι μια υπηρεσία πληθοπορισμού που αφορά στη δημιουργία τεσσάρων υπηρεσιών για μετακινούμενους χρήστες που θα αξιοποιούν πληροφορίες και δεδομένα από αποθετήρια και συστήματα του ΕΚΤ. Για την υλοποίηση των απαιτούμενων υπηρεσιών, το πληροφοριακό σύστημα που θα υλοποιηθεί θα αντλεί δεδομένα από αποθετήρια και πηγές του ΕΚΤ. H πλατφόρμα είναι σε πιλοτική/δοκιμαστική λειτουργία.