Παρατηρητήριο EuroRis-Net+

Παρατηρητήριο EuroRis-Net+

Το Παρατηρητήριο EuroRis-Net+ είναι το ενιαίο σημείο πληροφοριών σχετικά με τις Ερευνητικές Υποδομές. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα FP7-RI, εμπειρογνώμονες από ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες συγκεντρώνουν, οργανώνουν και παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με έργα Ερευνητικών Υποδομών, διακρατικές ευκαιρίες πρόσβασης, ζητήματα πολιτικής, ενδιαφερόμενα μέρη, εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, κλπ.