Δείκτες Έρευνας & Καινοτομίας

Δείκτες Έρευνας & Καινοτομίας

O δικτυακός τόπος "Δείκτες Έρευνας & Καινοτομίας" παρέχει ολοκληρωμένη πληροφορία για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην έρευνα και τεχνολογία, τις εθνικές επιδόσεις στην καινοτομία, και γενικότερα την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο ζωής της και τις ποικίλες πτυχές της.