7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Κόμβος πληροφόρησης για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, για το οποίο το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής.